GALLERY

Ivan Lykov

Opera by N. Rimsky-Korsakov "The Tsar's bride". Production Yuliya Pevzner. Bolshoi Theatre. Photo by Damir Yusupov. 2014.