GALLERY

Vladimir Lensky

Opera by P. Tchaikovsky "Eugene Onegin". Production Dmitry Tchernyakov. Bolshoi Theatre. Photo by Damir Yusupov. 2015.